Algemene voorwaarden

B2B

Artikel 1 - Definities

In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden hebben de volgende begrippen de daarbij vermelde betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald of uit de context anders blijkt:

Grippo: Grippo B.V., statutair gevestigd te Uitgeest en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 87758490.

Opdrachtgever: De wederpartij van Grippo.

Consument: Een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Overeenkomst: De overeenkomst tussen Opdrachtgever en Grippo.

Product: De door Grippo aan of ten behoeve van Opdrachtgever geleverde zaak; Voorwaarden: de onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Grippo.

Werk: Het totaal van de door Grippo geleverde werkzaamheden en/of leveringen en/of ter beschikking stelling van in de Overeenkomst genoemde materialen/uitrustingen aan of ten behoeve van Opdrachtgever.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Grippo gedane offertes/ aanbiedingen, voor het aangaan van Overeenkomsten, alsmede op alle met haar gesloten Overeenkomsten en op die Overeenkomsten voortvloeiende uit verbintenissen en voortbouwende nieuwe Overeenkomsten van welke aard ook, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Indien Opdrachtgever het niet eens is met de inhoud, of een deel van de inhoud, van deze Voorwaarden, dient hij dit in een apart schrijven kenbaar te maken. De door Opdrachtgever voorgestelde afwijkingen zullen enkel gelden wanneer Grippo dit uitdrukkelijk schriftelijk erkent. Grippo behoudt zich in een dergelijk geval het recht voor de Overeenkomst te ontbinden zonder hiervoor ook uit welke hoofde dan ook direct of indirect aansprakelijk te kunnen worden gesteld.

Artikel 3 - Offertes / aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomst

3.1. Alle offertes/aanbiedingen, prijslijsten etc. zijn vrijblijvend, tenzij deze een door Grippo aangegeven termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte/aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit Pagina 2 van 11
wordt door Opdrachtgever aanvaard, heeft Grippo het recht het aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding door Grippo te herroepen.

3.2. Grippo is gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het opstellen, uitwerken en aanbieden van de offerte/aanbieding in rekening te brengen, mits Grippo vooraf schriftelijk op de verschuldigdheid en de hoogte van deze kosten heeft gewezen.

3.3. Alle Overeenkomsten en aanvullingen/wijzigingen op offertes/aanbiedingen en Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van Grippo bindend. Derhalve komt pas na bevestiging door Grippo een Overeenkomst tot stand.

Artikel 4 - Prijswijzigingen

4.1. Indien tussen de datum van het tot stand komen van de Overeenkomst en de levering van het Werk/Product de kostprijs van het bestelde Product/de gebruikte materialen stijgt en/ of door overheid en/of vakorganisaties wijziging wordt gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale bepalingen, is Grippo gerechtigd deze verhogingen aan Opdrachtgever door te berekenen. In het geval de Opdrachtgever een Consument is en de prijs binnen drie (3) maanden na het sluiten van de Overeenkomst wordt verhoogd en in rekening brengt, heeft de Consument de mogelijkheid om de Overeenkomst te ontbinden.

4.2. Mocht tussen voormelde data als bedoeld in het vorige artikellid een nieuwe prijslijst door Grippo en/of haar toeleveranciers worden uitgegeven en/of in werking treden, dan is Grippo gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan Opdrachtgever in rekening te brengen, dan wel het bepaalde in het vorige artikellid toe te passen. In het geval de Opdrachtgever een Consument is en de prijs binnen drie (3) maanden na het sluiten van de Overeenkomst wordt verhoogd en in rekening brengt, heeft de Consument de mogelijkheid om de Overeenkomst te ontbinden.

4.3. Indien van overheidswege het percentage van de omzetbelasting (BTW) wordt gewijzigd zal tussen partijen verrekening plaatsvinden overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Artikel 5 - Levering / verrichte werkzaamheden

5.1. Levering geschiedt franco of tegen betaling aan het opgegeven adres, tenzij anders is overeengekomen. Opgegeven levertijden en termijnen waarbinnen het Werk moet zijn verricht of het Product moet worden geleverd kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering van het Product of niet-tijdige oplevering van het Werk dient Grippo derhalve eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld en, in overleg met Grippo, een redelijke termijn te worden gegund om dit te herstellen.

5.2. Bij levering van het Product of uitvoering van het Werk in gedeelten wordt elke levering/ fase als een afzonderlijke transactie beschouwd. Pagina 3 van 11.

5.3. Indien het niet mogelijk blijkt het Product aan Opdrachtgever te leveren, behoudt Grippo zich, nadat zij Opdrachtgever in gebreke heeft gesteld, en de in de gebreke stelling genoemde termijn is verstreken, het recht voor het Product of de materialen die voor de uitvoering van het Werk zijn aangeschaft voor rekening en risico van Opdrachtgever op te slaan, dan wel te vernietigen. Het voorafgaande laat de verplichting van Opdrachtgever de koopprijs tijdig en geheel te voldoen onverlet.

5.4. Levering geschiedt eenmalig op een door Opdrachtgever opgegeven adres, ook al is het bestelde Product door Opdrachtgever bestemd om over verschillende adressen te worden gedistribueerd. Opdrachtgever staat in voor een goede bereikbaarheid van de plaats van bestemming/losplaats en is verantwoordelijk voor de uitlading/lossing. Het lossen geschiedt voor rekening en risico van Opdrachtgever en door diens personeel met behulp en op aanwijzing van de chauffeur. De losplaats dient over een verharde weg bereikbaar te zijn en vrij toegankelijk voor vrachtwagens. Extra kosten, ontstaan door de niet inachtneming van het in dit artikellid bepaalde, zijn voor rekening Opdrachtgever.

5.5. Grippo is bevoegd om ter zake van de nakoming van financiële verplichtingen van Opdrachtgever vooruitbetaling of zekerheid van hem te verlangen, alvorens tot levering van het Product over te gaan en/of met de uitvoering van het Werk te starten.

5.6. Wanneer de levering van het Product of de uitvoering van het Werk door oorzaken buiten de schuld van Grippo niet normaal of zonder onderbreking kan geschieden, is Grippo gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

5.7. Indien tijdens de uitvoering van het Werk blijkt dat dit onuitvoerbaar is, hetzij ten gevolge van aan Grippo niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook, heeft Grippo het recht te vorderen dat de aan Grippo verstrekte opdracht zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering van het Werk mogelijk wordt, behoudens wanneer dit ten gevolge van onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. Grippo heeft in dit geval recht op volledige vergoeding van de reeds door haar verrichte werkzaamheden.

5.8. Alle onkosten welke door Grippo worden gemaakt op verzoek van Opdrachtgever komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5.9. Grippo is bevoegd ter uitvoering van het overeengekomen derden in te schakelen.

Artikel 6 - Beschikbaar stellen materiaal

6.1. Indien het Werk of een deel ervan bestaat uit het door Grippo beschikbaar stellen van materiaal dan gelden tevens de volgende bepalingen.

6.2. Het door Grippo beschikbaar gestelde materiaal mag enkel en alleen worden gebruikt op de daarvoor bestemde locatie voor het doel zoals vermeld in de Overeenkomst. Pagina 4 van 11.

6.3. Het door Grippo beschikbaar gestelde materiaal is en blijft eigendom van Grippo. Opdrachtgever is het derhalve niet toegestaan het beschikbaar gestelde materiaal uit te lenen, te verhuren, te verpanden of op andere wijze als zekerheid te laten dienen.

6.4. Opdrachtgever dient het door Grippo beschikbaar gestelde materiaal op juiste wijze en uiterst zorgvuldig te behandelen. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade ontstaan aan het materiaal gedurende de duur van de beschikbaarstelling.

6.5. Indien noodzakelijk zal Grippo het door haar beschikbaar gestelde materiaal onderhouden en/of repareren. Het is Opdrachtgever niet toegestaan het materiaal zelf of door derden te (laten) onderhouden en/of te (laten) repareren, zonder voorafgaande expliciete toestemming van Grippo.

6.6. Na het einde van de Overeenkomst, of zoveel eerder indien dit volgt uit de Overeenkomst, dient Opdrachtgever het materiaal in dezelfde staat zoals ter beschikking is gesteld aan Grippo terug te leveren. In de Overeenkomst zal worden bepaald op welke wijze.

Artikel 7 - Betaling

7.1. Indien partijen zijn overeengekomen dat de betaling van de uitvoering van het Werk in termijnen plaatsvindt, factureert Grippo deze termijnen in evenredigheid met de voortgang van het Werk, zonder dat Opdrachtgever recht op korting.

7.2. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt betaling van de factuur van Grippo binnen 30 dagen na factuurdatum.

7.3. Opdrachtgever is niet bevoegd zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten. Dit artikellid geldt niet indien Opdrachtgever een Consument is.

7.4. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige artikellid (7.2) bedoelde termijn niet volledig is betaald, dan:
a) Heeft Grippo de bevoegdheid om vanaf dat tijdstip aan Opdrachtgever een kredietbeperkingstoeslag ter grootte van 2% in rekening worden gebracht, zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling zal zijn vereist; en
b) Heeft Grippo de bevoegdheid om bij Opdrachtgever een vertragingsrente in rekening te brengen ter grootte van de wettelijke handelsrente conform artikel 6:119a BW vermeerderd met 2% zonder dat daartoe enige ingebrekestelling zal zijn vereist. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt.
Indien Opdrachtgever een Consument is, heeft Grippo slechts de bevoegdheid om de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW in rekening te brengen. De bepalingen over de kredietbeperkingstoeslag en de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW zijn in dat geval niet van toepassing.

7.5. Naast de rechten zoals genoemd in het vorige artikellid is Grippo tevens gerechtigd van Opdrachtgever te vorderen alle buitengerechtelijke kosten die door de niet (tijdige) betaling zijn Pagina 5 van 11 veroorzaakt. Deze kosten worden berekend volgens de Staffel Buitengerechtelijke Incassokosten. Indien Opdrachtgever een Consument is, zijn de buitengerechtelijke kosten pas verschuldigd nadat de betalingstermijn als bedoeld in artikel 7.2 is verstreken én Opdrachtgever door Grippo schriftelijk in gebreke is gesteld om binnen veertien (14) dagen vanaf de dag nadat deze brief bij Opdrachtgever is bezorgd de berekende buitengerechtelijke kosten te voldoen.

7.6. Indien Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Grippo bevoegd de nakoming van de jegens Opdrachtgever aangegane verplichtingen tot de uitvoering van het Werk en/of levering van het Product, op te schorten totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden of een door Grippo aanvaarde zekerheid is gesteld. Grippo kan ook een dergelijke zekerheid verlangen indien zij het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om te twijfelen aan de kredietwaardigheid van Opdrachtgever.

7.7. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter voldoening van alle verschuldigde rente en buitengerechtelijke kosten en pas daarna van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs indien Opdrachtgever aangeeft dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 8 - Eigendomsvoorbehoud

8.1. Het door Grippo geleverde Product blijft eigendom van Grippo totdat Opdrachtgever al zijn vorderingen uit hoofde van de desbetreffende Overeenkomst heeft voldaan. Opdrachtgever is gehouden de Producten waarop een eigendomsvoorbehoud rust ten behoeve van Grippo identificeerbaar te houden en/of te maken en deze van elkaar en van de overige zich bij Opdrachtgever bevindende zaken af te zonderen.

8.2. Het door Grippo afgeleverde Product, dat krachtens het vorige artikellid onder het eigendomsvoorbehoud valt, kan slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. In andere gevallen is de overdraagbaarheid, als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW, van het Product uitgesloten. Indien het Product nog onder het eigendomsvoorbehoud valt, is Opdrachtgever niet bevoegd het Product te (laten) verpanden of hier enig ander recht op te (laten) vestigen.

8.3. Grippo heeft het recht om aan Opdrachtgever te verzoeken een pandrecht krachtens artikel 3:237 BW te vestigen op het geleverde Product dan wel het aandeel in de nieuwe zaak, indien Opdrachtgever niet voldoet aan zijn verplichting om het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten te voldoen. Opdrachtgever is verplicht medewerking te verlenen aan de totstandkoming van het pandrecht. Grippo heeft deze bevoegdheid ook indien het geleverde Product voor volledige betaling door Opdrachtgever wordt bewerkt, verwerkt of anderszins wordt nagetrokken, waardoor Grippo haar eigendomsvoorbehoud heeft verloren.

8.4. Indien Opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Grippo gerechtigd het afgeleverde Product waarop het in artikel 8.1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij Opdrachtgever of derden die de zaak voor Opdrachtgever houden weg te halen of weg te doen halen. Opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10 % van de totale waarde van de Overeenkomst voor iedere dag dat hij hiermee in gebreke blijft. Dit laat het recht van Grippo op schadevergoeding onverlet. Pagina 6 van 11.

8.5. Opdrachtgever verplicht zich op eerste verzoek van Grippo:
· het onder eigendomsvoorbehoud geleverde Product te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;
· Alle aanspraken van Opdrachtgever op verzekeraars met betrekking tot het onder eigendomsvoorbehoud geleverde Product te verpanden aan Grippo op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW;
· De vorderingen die Opdrachtgever verkrijgt jegens zijn opdrachtgever bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Grippo geleverde Product te verpanden aan Grippo op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW; en
· Op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Grippo ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de Producten wil treffen en welke Opdrachtgever niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

Artikel 9 -  Intellectuele eigendomsrechten

9.1. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – auteursrechten, modelrechten, patenten en merkrechten, (hierna: ”Intellectuele Eigendomsrechten”) met betrekking tot alle gegevens (zoals rapporten, documenten, tekeningen, afbeeldingen, materialen, technische beschrijvingen, ontwerpen, softwaremodellen etc.) en Producten die door Grippo aan Opdrachtgever worden geleverd of anderszins ter beschikking worden gesteld, berusten uitsluitend bij Grippo of haar licentiegevers.

9.2. Slechts na betaling van het ten gevolge van een gesloten Overeenkomst aan Grippo verschuldigde, komt aan Opdrachtgever ter zake het voorgaande een gebruiksrecht toe.

9.3. Indien en voor zover Intellectuele Eigendomsrechten ontstaan tijdens de uitvoering van de Overeenkomst, berusten deze Intellectuele Eigendomsrechten uitsluitend bij Grippo. Opdrachtgever zal op eerste verzoek van Grippo alle handelingen verrichten die noodzakelijk zijn voor de overdracht van Intellectuele Eigendomsrechten aan Grippo en/of de registratie en handhaving van Intellectuele Eigendomsrechten ten behoeve van Grippo. Opdrachtgever machtigt Grippo onherroepelijk om namens hem al die documenten, waaronder begrepen een overdrachtsakte, te ondertekenen, onverminderd de verplichting van Opdrachtgever om op eerste verzoek aan het vorenstaande te voldoen.

9.4. Opdrachtgever zal geen wijzigingen aanbrengen in de gegevens en de Producten waarop Intellectuele Eigendomsrechten van Grippo of haar licentiegevers rusten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot aanduidingen van handelsnamen en/of merken.

9.5. Opdrachtgever zal de gegevens en het Product dat door Grippo aan Opdrachtgever wordt/worden geleverd of anderszins ter beschikking worden gesteld, met inbegrip van de Intellectuele Eigendomsrechten daarop, niet gebruiken of openbaar maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Grippo. Pagina 7 van 11.

9.6. In geval van een aanspraak van derden in verband met het Product of Intellectuele Eigendomsrechten van Grippo, ongeacht of deze aanspraak jegens Opdrachtgever en/of rechtstreeks jegens Grippo is gericht, is het uitsluitend aan Grippo om te bepalen of, en zo ja op welke wijze, Grippo en/of Opdrachtgever op deze aanspraak zullen reageren.

9.7. Opdrachtgever vrijwaart Grippo jegens alle aanspraken van derden met betrekking tot gegevens die door Opdrachtgever aan Grippo ter beschikking zijn gesteld ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 10 - Garanties en exoneraties

10.1. Binnen de grenzen van de volgende bepalingen verbindt Grippo zich om gebreken, die ten tijde van de aflevering en/of oplevering al aanwezig waren doch eerst binnen een periode van maximaal 1 maand na aflevering respectievelijk oplevering openbaren, kosteloos te herstellen en/of te vervangen. Indien en voorzover een Product met een fabrieksgarantie worden geleverd, rust uitsluitend op de fabrikant de verplichting de zaak te herstellen c.q. te vervangen, met het oog waarop Grippo de zaak aan de importeur of fabrikant zal toezenden. Grippo zal de belangen van Opdrachtgever naar beste kunnen behartigen, maar draagt geen verantwoordelijkheid voor de termijn waarbinnen de importeur of fabrikant voor herstel of vervanging zorg draagt.

10.2. In geval van uiterlijke onvolkomenheden welke het gevolg zijn van aard en hoedanigheid van gebruikte materialen (bijvoorbeeld krimpscheuren) ontleent Opdrachtgever daaraan geen grond voor verhaal, tenzij die onvolkomenheden het gevolg zijn van het gebruik van materiaal van minderwaardige kwaliteit of van ondeskundig gebruik of toepassing van materialen door Grippo.

10.3. Schade ten gevolge van klimatologische omstandigheden zijn niet voor rekening en risico van Grippo. Gebreken die in een later stadium optreden en het gevolg zijn van klimatologische omstandigheden voor, tijdens of na het uitvoeren van de werkzaamheden vallen buiten de aansprakelijkheid van Grippo.

10.4. Normspecificaties binden Grippo slechts, indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is opgegeven waarbij een naar verkeersopvatting redelijk te achten tolerantie geldt die niet meer zal bedragen dan ongeveer 10%. Pagina 8 van 11.

10.5. Geringe afwijkingen in maat, kleur, oppervlakte, structuur en andere kleine gebreken vormen geen reden voor aansprakelijkheid en/of afkeuring.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid

11.1. De aansprakelijkheid van Grippo op grond van een toerekenbare tekortkoming is in alle gevallen beperkt tot het opheffen van de geconstateerde gebreken c.q. het alsnog deugdelijk leveren, dan wel verrichten van de overeengekomen werkzaamheden, maximaal ter waarde van het aan Opdrachtgever terzake in rekening gebrachte factuurbedrag.

11.2. Behoudens het vorige artikellid is Grippo niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, verontreinigingsschade, derving van inkomsten of winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

11.3. De hierboven genoemde beperkingen van de aansprakelijkheid van Grippo gelden niet indien de schade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Grippo, haar personeel of haar bestuur.

11.4. Opdrachtgever dient Grippo zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier (4) weken na het ontstaan van schade of een gebrek, schriftelijk hiervan in kennis te stellen. Schade of een gebrek waarvan Grippo niet binnen de genoemde termijn in kennis is gesteld, komt niet voor vergoeding/herstel in aanmerking, tenzij Opdrachtgever aannemelijk maakt dat hij Grippo redelijkerwijs niet eerder van de schade of het gebrek in kennis heeft kunnen stellen. Indien Opdrachtgever een Consument is, bedraagt de in dit artikellid genoemde vervaltermijn één (1) jaar.

11.5. Uitsluitend indien in rechte mocht komen vast te staan dat Grippo, ondanks het gestelde in artikel 11.1 en 11.2 van deze Voorwaarden, toch voor enige schade aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid beperkt tot de vergoeding van enkel directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de waarde van de Overeenkomst. Indien de Overeenkomst (hoofdzakelijk) een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan een jaar, wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief omzetbelasting) bedongen voor één jaar, te weten het jaar waarin de schade of het gebrek heeft plaatsgevonden. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan hetgeen verzekeraar van Grippo ter zake uitkeert. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is de totale vergoeding voor directe schade gemaximaliseerd op 10.000 euro (tienduizend euro). Onder directe schade in de zin van dit artikel wordt uitsluitend verstaan:
a) de redelijke kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt om de prestatie van Grippo aan de Overeenkomst te laten beantwoorden;
b) redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voorzover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van dit artikel;
c) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van dit artikel.
Pagina 9 van 11.

11.6. Opdrachtgever vrijwaart Grippo tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade door of in verband met de uitvoering van de Overeenkomst. In het geval dat Opdrachtgever een Consument is, geldt dit artikellid slechts voor zover de wet dit toelaat.

11.7. De in dit artikel (11) genoemde uitsluitingen of beperkingen ten aanzien van de wettelijke aansprakelijkheid van Grippo, gelden niet wanneer Opdrachtgever een Consument is.

Artikel 12 - Overmacht

12.1. Ingeval van een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst aan de zijde van Grippo, en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden/toeleveranciers door Grippo, is Grippo gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen jegens Opdrachtgever gedurende een door haar te bepalen redelijke termijn op te schorten, dan wel de tussen partijen gesloten Overeenkomst te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de Overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is Opdrachtgever gehouden aan diens (betalings)verplichtingen jegens Grippo te voldoen overeenkomstig artikel 7 van deze Voorwaarden.

12.2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming zijdens Grippo zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging hiervan; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst bestaande valuatieverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen; natuurverschijnselen een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij Grippo, diens toeleveranciers of derden die door haar voor de uitvoering van de Overeenkomst zijn ingeschakeld.

Artikel 13 - Ontbinding

13.1. Opdrachtgever doet afstand van alle rechten op (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. BW of andere wettelijke bepalingen, tenzij ontbinding krachtens onderstaand artikel is overeengekomen. De uitsluitingen of beperkingen die in dit artikel zijn opgenomen ten aanzien van de aan Opdrachtgever toekomende bevoegdheid om de Overeenkomst te ontbinden, gelden niet wanneer Opdrachtgever een Consument is.

13.2. Ontbinding door Opdrachtgever is slechts mogelijk indien Grippo daarmee instemt. In dit geval is Opdrachtgever aan Grippo, naast vergoeding van tenminste 1/3 deel van de waarde van de Overeenkomst, verplicht tot afname van reeds bestelde Producten, alsdan niet be- of verwerkt, tegen betaling van de kostprijs. Opdrachtgever is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de ontbinding en vrijwaart Grippo ter zake.

13.3. Grippo heeft het recht de Overeenkomst met Opdrachtgever met onmiddellijke ingang door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder nadere voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden c.q. Pagina 10 van 11 verdere leveranties respectievelijk verrichting van werkzaamheden te staken zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, onverminderd eventuele haar toekomende rechten, indien Opdrachtgever ondanks deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige op hem rustende verplichting.

13.4. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze Voorwaarden wordt de tussen Opdrachtgever en Grippo gesloten Overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het moment dat Opdrachtgever in strijd handelt met artikel 6.3. en/of artikel 8.2., op het tijdstip waarop Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, Opdrachtgever voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of Opdrachtgever door beslaglegging, onder curatelenstelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid en/of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent. Ingeval Opdrachtgever op enigerlei wijze tegenover Grippo in gebreke mocht blijven direct aan haar verplichtingen te voldoen wordt al hetgeen door haar uit hoofde van enigerlei verbintenis aan Grippo verschuldigd is, dadelijk en volledige opeisbaar.

13.5. In geval van ontbinding worden de reeds door Opdrachtgever betaalde bedragen nimmer gerestitueerd. Daarnaast behoudt Grippo het recht om schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming te vorderen.

Artikel 14 - Diversen

14.1. Grippo en Opdrachtgever zijn onafhankelijke partijen die niet bevoegd zijn elkaar te vertegenwoordigen of namens elkaar overeenkomsten aan te gaan, garanties af te geven of toezeggingen te doen.

14.2. In het geval dat de Overeenkomst tussen Grippo en Opdrachtgever en deze Voorwaarden elkaar tegenspreken, hebben de bepalingen in de Overeenkomst voorrang.

14.3. Opdrachtgever kan geen rechten en/of verplichtingen onder zijn deze Overeenkomst met Grippo overdragen (als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW), cederen, sub contracteren, bezwaren of zich er anderszins van ontdoen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Grippo.

14.4. Grippo heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen en/of de uitoefening van haar rechten voortvloeiend uit deze Overeenkomst over te dragen aan een of meer derden. Opdrachtgever geeft door middel van de acceptatie van de Voorwaarden uitdrukkelijk toestemming voor deze overdracht. Grippo geeft van een zodanige overdracht schriftelijk kennis aan Opdrachtgever. Indien de Opdrachtgever een Consument is, heeft de Consument bij voornoemde overdracht de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden binnen twee (2) weken na voornoemde kennisgeving.

14.5. Indien een of meer bepalingen of gedeelten van bepalingen van deze Voorwaarden nietig zijn, vernietigd worden of niet afdwingbaar worden verklaard door een rechterlijke instantie of daartoe bevoegde autoriteit, stelt Grippo een bepaling vast die zoveel mogelijk dezelfde strekking heeft als Pagina 11 van 11 de nietige, vernietigde of niet afdwingbare bepaling. Dit laat de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverlet.

14.6. Grippo is bevoegd wijzigingen in deze Voorwaarden door te voeren. Deze wijzigingen treden in werking op het door Grippo aangekondigde tijdstip. Grippo zal deze gewijzigde Voorwaarden tijdig aan Opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens Opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

14.7. Indien Opdrachtgever, uit welken hoofde ook, een of meer vorderingen op Grippo heeft, dan wel zal verkrijgen, heeft Opdrachtgever geen recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Dit afstand van het recht op verrekening geldt eveneens, indien Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard. Dit artikellid is niet van toepassing indien Opdrachtgever een Consument is.

Artikel 15 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1. Op elke Overeenkomst tussen Grippo en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is expliciet uitgesloten.

15.2. Alle geschillen tussen Grippo en Opdrachtgever zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in het arrondissement waar Grippo statutair is gevestigd, tenzij Opdrachtgever een Consument is. In dit laatste geval is de rechter bevoegd die op basis van de wet bevoegd is.

grip on and party

© Grippo 2024